Đàn Bầu Bên Hông

by 星球 - uploaded on August 25, 2017, 5:20 am

Tôi thiết kế này cho hai bên hông của mô hình đàn bầu, ứng dụng cho iPhone. Vẻ xong năm 2010.08

Tags
south east asia pattern texture
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.