🎁 Openclipart Gifted to the Community. Donate to Support Development. 🎁

Chó Lông Vàng Ảnh 06

by 星球

2017-11-03 12:42:09

Ảnh 06 cho câu chuyện「Chó Lông Vàng」vẽ cho một bà người Thái. Vẻ xong 2011.07.28Thái tử đi tìm nhà của hai con gái mô côi mà chỉ kiếm được một hang gần đó. Ở trong hang chỉ gặp chổ ngủ của họ nhưng không thấy ai chăm sóc cho hai con gái.

Tags: chó, lông vàng, หมาขนทอง, rock, cave, bushes, cartoon, comic, character, person

Safe for Work? Yes

Download SVG

Download PNG (Small)

Download PNG (Medium)

Download PNG (Large)