❤️ Uploads working for registered users. Donate to Support Development. ❤️

Khỉ Đột Khổng Lộ Vàng

by 星球

2017-12-22 03:58:03

Con khỉ đột khổng lộ lông vàng cho trận 4 của trò chơi Đôn Hổ. Thái độ hiện và nhân ái lắm. Thật tôi chỉ cần vẽ vài và đầu của nhân vật này nhưng tôi quyết định vẽ toàn con vì có lẻ trong tương lại tôi sẽ cần nó cho trò chơi khác. Có phiên bản màu hồng nữa. Vẽ xong 2017.12.22 11:30.

Tags: Anthropomorphized Animals, khỉ, khỉ đột, khổng lộ, Log Comp

Safe for Work? Yes

Download SVG

Download PNG (Small)

Download PNG (Medium)

Download PNG (Large)