Bánh Sáp Ong

by 星球 - uploaded on November 20, 2018, 11:31 pm

Bánh sáp ong vẽ cho con ong tò vò trong trận 4 của trò chơi Đôn Hổ. Tôi phải vẽ này lại vài lần cho đúng. Có thể lặp lại nó để tạo bánh ong to. Vẽ xong 2018.10.05.

Tags
con ong ong mật ong bánh ong sáp ong 密封 openclipart_issue thumbnail_issue
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.