Mây Đại Gia

by 星球 - uploaded on April 5, 2019, 6:31 am

Nhân vật mây tải tạo từ ảnh "Mưa Trong Nắng" cho trận 6 của trỏ chơi Đôn Hổ. Vẽ xong 2019.04.04.

Tags
mây đại gia nhân vật hoạt hình openclipart_issue thumbnail_issue
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.